fbpx

[:sv]JURIDISKA AVDELNINGEN[:no]JURIDISK AVDELING[:en]LEGAL DEPARTMENT[:es]DEPARTAMENTO LEGAL[:fr]SERVICE JURIDIQUE[:de]RECHTSABTEILUNG[:nl]DEPARTAMENT RECHT[:]

[:sv]

AMPARO PASTOR A.  

 

Advokat specialiserad på stadsplanering, Jur. kand. examen från Murcia Universitet 1995.

Grundare och VD för Lawoffice advokatbyrå sedan 2002.

Advokat specialiserad på fastighetsrätt i över tjugo år på Costa Blanca.

Doktorsexamen från UMH, 1999-2001, specialiserad på utomrättslig rätt.

Master i kriminalteknisk praxis och juridisk specialisering (1996-1998).

Master i Stadsplanering och Fastighetsutveckling från Instituto de PrácticasEmpresariales, 2006.

Medlem i advokatsamfundet i Elche, yrkesregistreringsnr 1630.

Medlem i CEMICAE (Medlingscentrum av advokatsamfundet i Elche), i egenskap av medlare sedan 2011.

Stadsplaneringskonsult för olika privata organisationer.

Specialiteter: Internationell privaträtt; Förvaltningsrätt; Stadsplanering.

Språk: Engelska och spanska.

LAURA ORTUÑO GUMBAU  

 

Advokat, Jur. kand. examen från CardenalHerrera CEU Universitet – Elche, 2006.

Medlem i advokatsamfundet i Las Palmas de Gran Canaria, yrkesregistreringsnr 4707.

Europeisk lag och handelsprogram på Bournemouth Business School International (BBSI), 2006.

Master i Arbetsrådgivning utfärdad av Escuela de FormaciónProfesional, Madrid, 2013.

Specialist inom administration, handläggning och fastighetsförvaltning, köp och försäljning, fullmakter, testamente, arv, hemförsäkring, m.m., och mer än tio års erfarenhet inom sektorn.

Språk: Engelska och spanska.

[:no]

AMPARO PASTOR A.  

 

Advokat med eiendom som spesialfelt, juridisk embetseksamen fra Universitetet i Murcia fra 1995.

Daglig leder og stifter av advokatbyrået Lawoffice siden år 2002.

Advokat med eiendomsrett som spesialfelt og mer enn tjue års erfaring fra Costa Blanca.

Doktorgrad i Utenomrettslig Juss fra Universitetet UMH, 1999-2001

Mastergrad i Rettsmedisinsk Praksis og Juridisk Spesialisering (1996-1998).

Mastergrad i Byutvikling og Eiendomsrett fra Instituto de Prácticas Empresariales, 2006.

Medlem av Advokatforeningen i Elche, medlemsnummer 1630.

Medlem av forliksrådet CEMICAE i Elche, med virke som mekler siden 2011.

Rådgiver innen byutvikling for ulike private organisasjoner.

Spesialfelt: Internasjonal Privatrett; Forvaltningsrett; Eiendomsrett.

Språk: Engelsk og spansk.

LAURA ORTUÑO GUMBAU   

 

Advokat med juridisk embetseksamen fra det Juridiske Fakultet ved Universitetet Universidad Cardenal Herrera CEU- Elche, fra 2006.

Medlem av Advokatforeningen i Las Palmas de Gran Canaria, medlemsnummer 4707.

Program i Europeisk Rett og Handelsrett ved Bournemouth Business School International (BBSI) år 2006.

Mastergrad i Arbeidsrådgivning fra Escuela de Formación Profesional -Madrid- år 2013.

Spesialist i forvaltning, saksbehandling og eiendomstransaksjoner, tinglysing av skjøter, fullmakter, testamenter, arveoppgjør, husforsikringer… , med over ti års erfaring i bransjen.

Språk: Engelsk og spansk.

[:en]

MS. AMPARO PASTOR A.  

 

Town planning lawyer since 1995, with a degree from the Faculty of Law-University of Murcia.

Founding director of the Lawoffice lawyers firm since 2002.

Lawyer specialising in Real Estate Law in the Costa Blanca for more than 20 years.

PhD majoring in Extrajudicial Law UMH, 1999-2001.

Master’s degree in Forensic Practice and Legal Specialization (1996-1998).

Master’s degree in Town Planning and Real Estate Development from the Instituto de Prácticas Empresariales, 2006.

Member of the Bar Association of Elche, license number 1630.

Member of CEMICAE of Elche, she has been a mediator since 2011.

Urban planning consultant for different private organisations.

Specialities: Private International Law; Administrative Law; Town Planning Law; Civil Law.

Languages: English and Spanish.

MS. LAURA ORTUÑO GUMBAU   

 

Lawyer since 2006, she has a degree from the Faculty of Law- Universidad Cardenal Herrera CEU- Elche.

Member of the Bar Association of Las Palmas, Gran Canaria, license number 4707.

European and Commercial Law programme at Bournemouth Business School International (BBSI) in 2006.

Master’s degree in Labour Consultancy from Escuela de Formación Profesional -Madrid- 2013.

Specialist in administration, proceedings and real estate management, purchase and sales, power of attorney, wills, inheritance, house insurance…,with more than ten years’ experience in the sector.

Languages: English and Spanish.

[:es]

AMPARO PASTOR A.   

 

Abogada urbanista, licenciada por la facultad de Derecho de la Universidad de Murcia desde el año 1995.

Fundadora gerente de la firma Lawoffice abogados desde el año 2002.

Abogada especialista en Derecho Inmobiliario desde hace más de veinte años en la Costa Blanca.

Doctorado especialidad en Derecho Extrajudicial UMH, 1999-2001.

Máster en Práctica Forense y Especialización Jurídica (1996-1998).

Máster en Urbanismo y Desarrollo Inmobiliario por el Instituto de Prácticas Empresariales, 2006.

Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Elche, colegiada número 1630.

Miembro del CEMICAE de Elche, en calidad de mediadora desde el año 2011.

Asesora urbanista de diversos organismos privados.

Especialidades: Derecho Internacional Privado; Derecho Administrativo; Urbanismo.

Idiomas: inglés y español.

LAURA ORTUÑO GUMBAU  

 

Abogada, licenciada por la facultad de Derecho de la Universidad Cardenal Herrera CEU- Elche, desde el año 2006.

Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria, colegiada número 4707.

Programa de Derecho Europeo y del Comercio en Bournemouth Business School International (BBSI) en el año 2006.

Máster en Asesoría laboral expedido por Escuela de Formación Profesional -Madrid- año 2013.

Especialista en administración, tramitación y gestión inmobiliaria compraventas, poderes, testamentos, herencias, seguros de hogar… , con más de diez años de experiencia en el sector.

Idiomas: inglés y español.

[:fr]

AMPARO PASTOR A.   

 

Avocate spécialisée en urbanisme, diplômée par le Faculté de Droit de l’Université de Murcie en 1995.

Fondatrice et gérante du cabinet Lawoffice Abogados depuis 2002.

Avocate spécialisée dans le Droit Immobilier depuis plus de vingt ans dans la Costa Blanca.

Doctorat spécialité Droit Extrajudiciaire UMH, 1999-2001.

Master en Usages Judiciaires et Spécialisation Juridique (1996-1998).

Master en Urbanisme et Développement Immobilier par l’Institut des Pratiques d’Entreprise, 2006.

Avocate du Barreau d’Elche, membre agréée numéro 1630.

Membre du CEMICAE d’Elche, en qualité de médiatrice depuis 2011.

Conseillère en urbanisme de divers organismes privés.

Spécialités : Droit International Privé ; Droit Administratif ; Urbanisme.

Langues : anglais et espagnol.

LAURA ORTUÑO GUMBAU  

 

Avocate diplômée en 2006 par la Faculté de Droit de l’Université Cardenal Herrera CEU- Elche.

Avocate du Barreau de Las Palmas de Gran Canaria, membre agréée numéro 4707.

Programme de Droit Européen et du Commerce à Bournemouth Business School International (BBSI) en 2006.

Master en Conseil en matière du Travail délivré par l’École de Formation Professionnelle – Madrid – en 2013.

Experte en administration, formalités et gestion immobilière, achat-vente, procuration, testament, succession, assurance-habitation, etc., avec plus de dix ans d’expérience dans le secteur.

Langues : anglais et espagnol.

[:de]

AMPARO PASTOR A.   

 

Seit 1995 Jurist für Stadtplanung, Hochschulabschluss in Rechtswissenschaften an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Murcia.

Gründerin und Geschäftsführerin der Kanzlei Lawoffice seit 2002.

Rechtsanwältin für Immobilienrecht seit mehr als zwanzig Jahren an der Costa Blanca.

Doktorat mit Schwerpunkt Außergerichtliches Recht UMH, 1999-2001.

Master in Gerichtspraxis und Rechtsspezialisierung (1996-1998).

Master in Stadtplanung und Immobilienentwicklung am Instituto de Prácticas Empresariales, 2006.

Mitglied der Anwaltskammer Elche.

Mitglied von CEMICAE in Elche, seit 2011 als Mediatorin.

Berater für Stadtplanung für mehrere Privatunternehmen.

Spezialgebiete: Internationales Privatrecht; Verwaltungsrecht; Stadtplanung.

Sprachen: englisch und spanisch.

LAURA ORTUÑO GUMBAU  

 

Seit 2006 Jurist, Hochschulabschluss an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Cardenal Herrera CEU – Elche.

Mitglied der Anwaltskammer von Las Palmas de Gran Canaria, Kollegiumsnr. 4707.

Europäisches Handelsrechtsprogramm an der Bournemouth Business School International (BBSI) im Jahr 2006.

Master in Lohnbuchhaltung, ausgestellt von der Escuela de Formación Profesional -Madrid- 2013.

Spezialist für Verwaltung, Abwicklung und Immobilienmanagement bei Käufen, Vollmachten, Testamenten, Erbschaften und Hausratsversicherungen. . . . , mit über zehn Jahren Branchenerfahrung.

Sprachen: englisch und spanisch.

[:nl]

AMPARO PASTOR A.   

 

Advokate vastgoed recht, afgestudeerd in Rechten  aan de Faculteit van Murcia vanaf 1995.

Oprichter van de firma Lawoffice abogados sinds 2002.

Advokate gespecialiseerd in vastgoed recht UMH, 1999-2001

Doctoraat gespecialiseerd  in  buitengerechtelijk recht 1996-1998

Master in Forensische rechtspleging, en specialisme in juridisch recht 1996-1998

Master in bouwkundig en vastgoed ontwikkelings recht aan het instituut voor bedrijfskundige praktijken, 2006

lid van het advokaten comisariaat van Elche, in de functie van bemidelaar sinds 2011

Bouwkundig raadgever bij diverse private instanties.

Specialisme in: Internationaal Privaat Recht; Administratief Recht; Vastgoed Recht

Talen: Engels en Spaans

.

LAURA ORTUÑO GUMBAU  

 

Advokate, afgestudeerd aan de faculteit Rechten in de Universiteit Cardenal Herrera CEU- Elche, sinds 2006.

Ingeschreven in het colegiaat van Advokaten in Las Palmas de Gran Canaria, colege nummer 4707

Programma Europees Recht en Handel in Bournemouth Business School Intrnational (BBSI) in het jaar 2006

Master in  Arbeidsrecht toegekend door de Hoge School voor profesionals -Madrid- in het jaar 2013

Specialisme in Administratie, management en verwerking onroerend goed, koop/verkoop, volmachten, testamenten, nalatenschap, opstalverzekeringen…, met meer dan tien jaar ervaring in de sector.

Talen: Engels en Spaans.

[:]

WhatsApp