fbpx

[:sv]PRIVACY POLICY[:no]Política de Privacidad[:en]Política de Privacidad[:es]Política de Privacidad[:fr]Política de Privacidad[:de]Política de Privacidad[:nl]Política de Privacidad[:]

[:sv]

PRIVACY POLICY

Ansvarig – vem är ansvarig för databehandlingen?

Identitet: LAWOFFICE

Registrerade kontor: C / Pablo Picasso, 1 rum 6

CIF: 79102278B

Telefon: 655620356

E-post: lawoffice@lawoffice.com.es

Kontakt: Amparo Pastor Albaladejo

Domännamn: https://www.lawoffice.com.es

 

Syfte – för vilka syften behandlar vi dina uppgifter?

I enlighet med bestämmelserna i Europeiska förordningen 2016/679 Allmänt dataskydd informerar vi dig om att vi kommer att behandla de uppgifter du tillhandahåller oss:

Hantering av fastighetstjänster och plattformsformulär samt faktura och korrespondentkorrespondens.

Skicka meddelanden regelbundet om tjänster, händelser och nyheter relaterade till verksamheten som utförs av LÄGETSKONTOR, på något sätt (telefon, post eller e-post), såvida inte annat anges eller användaren motsätter sig eller återkallar sitt samtycke.

Skicka kommersiell och / eller marknadsföringsinformation relaterad till den avtalade servicesektorn och mervärde för slutanvändare, om inte annat anges eller användaren motsätter sig eller återkallar sitt samtycke.

Att uppfylla lagligen fastställda skyldigheter, samt verifiera efterlevnaden av avtalsenliga skyldigheter, inkluderade förebyggande av bedrägerier.

Överföring av uppgifter till organisationer och myndigheter, så länge de krävs i enlighet med lagar och förordningar.

 

Datakategorier – vilka data bearbetar vi?

Härledda från de ovannämnda syftena, vid LAW OFFICE, hanterar vi följande kategorier av data:

Identifikations data

Metadata för elektronisk kommunikation

Kommersiell informationsdata. I händelse av att användaren tillhandahåller data från tredje parter, förklarar han / hon att ha sitt samtycke och samtycker till att överföra informationen i denna klausul, vilket undantar LAW OFFICE från allt ansvar i detta avseende.

LAWOFFICE kan dock utföra kontroller för att verifiera detta genom att vidta motsvarande åtgärdsåtgärder i enlighet med dataskyddsbestämmelserna.

 

Legitimering – vad är legitimiteten för behandlingen av dina uppgifter?

Databehandlingen vars syfte är att skicka periodiska bulletiner (nyhetsbrev) om tjänster, evenemang och nyheter relaterade till vår yrkesverksamhet är baserat på samtycke från den berörda parten, uttryckligen ombedd att utföra nämnda behandlingar i enlighet med gällande regler. Dessutom är legitimiteten för behandlingen av uppgifterna relaterade till erbjudanden eller samarbete baserad på samtycket från användaren som skickar sina data, som kan dras tillbaka när som helst, även om detta kan påverka den möjliga kommunikationen på ett flytande sätt och hinder för processer du vill göra.Slutligen kan informationen användas för att uppfylla de lagstadgade skyldigheterna som är tillämpliga på LAWOFFICE

 

Plazo de Conservación de los Datos – ¿Vil du göra tiempo conservaremos tus datos?

LAWOFFICE förvarar användarnas personuppgifter endast under den tid som krävs för att utföra de syften för vilka de samlades in, så länge de inte återkallar de beviljade samtyckena. Senare, om nödvändigt, kommer den att hålla informationen blockerad under de lagligt etablerade perioderna.

 

Mottagare Till vilka mottagare kommer dina data att kommuniceras?

Dina uppgifter kan komma åt av de leverantörer som tillhandahåller tjänster till LAWOFFICE, såsom värdtjänster, marknadsföringsverktyg och innehållssystem eller andra proffs, när sådan kommunikation krävs enligt lag eller för utförandet av de upphandlade tjänsterna.

LAW OFFICE har tecknat motsvarande avtal om behandlingskommission med var och en av de leverantörer som tillhandahåller tjänster till LAW OFFICE, i syfte att garantera att nämnda leverantörer kommer att behandla dina uppgifter i enlighet med bestämmelserna i gällande lagsti De kan också överföras till statliga säkerhetsstyrkor och organ i fall där det finns en rättslig skyldighet.

Banker och finansiella enheter för insamling av tjänster.Offentliga förvaltningar med kompetens inom verksamhetssektorerna, när så fastställs i gällande bestämmelser.

 

Informationssäkerhet – Vilka säkerhetsåtgärder genomför vi för att ta hand om dina uppgifter?

För att skydda de olika typerna av uppgifter som återspeglas i denna sekretesspolicy kommer den att genomföra nödvändiga tekniska säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, manipulation, spridning eller ändring.

Kryptering av kommunikation mellan användarens enhet och LAW OFFICE

Kryptering av information på LAW OFFICE: s egna servrar

Andra åtgärder som hindrar tillgång till användardata från tredje part.

I de fall där LAW OFFICE har tjänsteleverantörer för underhåll av plattformen utanför Europeiska unionen har dessa internationella överföringar reglerats i enlighet med LAW OFFICE: s åtagande att skydda, integritet och säkerhet för personuppgifter från användare.

 

Rättigheter – Vilka är dina rättigheter när du förser oss med dina uppgifter och hur kan du utöva dem?

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida vi behandlar personuppgifter som berör dig på LAWOFFICE.På samma sätt har du rätten att få tillgång till dina personuppgifter, såväl som att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, i förekommande fall, begära att de raderas när uppgifterna bland annat inte längre är nödvändiga för de ändamål som samlades in.

På samma sätt kan du utöva rätten till dataportabilitet, samt dra tillbaka samtyckena som tillhandahålls när som helst, utan att påverka lagligheten av behandlingen baserat på samtycket innan den återkallas.

Om du vill använda någon av dina rättigheter kan du kontakta lawoffice@lawoffice.com.es

Slutligen informerar vi dig om att du kan kontakta den spanska byrån för dataskydd och andra behöriga offentliga organ för alla anspråk som uppstår till följd av behandlingen av dina personuppgifter.

 

Ändring av sekretesspolicyn

LAWOFFICE kan när som helst modifiera denna sekretesspolicy, där successiva versioner publiceras på webbplatsen. I vilket fall som helst kommer LAWOFFICE att med förvarning meddela ändringarna av denna policy som påverkar användare så att de kan acceptera dem.

Denna integritetspolicy uppdateras den 27/12/2018 LAWOFFICE (Spanien). Alla rättigheter reserverade.

Om du önskar kan du också läsa vår cookiepolicy.

[:no]

PRIVACIDAD

Responsable – ¿quién es el responsable del tratamiento de los datos?

Identidad: LAW OFFICE
Domicilio social: C/Pablo Picasso, 1 local 6
CIF: 79102278B
Teléfono: 655620356
Correo Electrónico: lawoffice@lawoffice.com.es
Contacto: Amparo Pastor Albaladejo
Nombre del dominio: https://www.lawoffice.com.es

Finalidades – ¿con qué finalidades tratamos tus datos?

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 General de Protección de Datos, te informamos de que trataremos los datos que nos facilitas para:

 • Gestionar la contratación de servicios que realice a través de la Plataforma, así como la facturación y entrega correspondiente.
 • Remitir periódicamente comunicaciones sobre servicios, eventos y noticias relacionadas con las actividades desarrolladas por LAW OFFICE, por cualquier medio (teléfono, correo postal o email), salvo que se indique lo contrario o el usuario se oponga o revoque su consentimiento.
 • Remitir información comercial y / o promocional relacionada con el sector de servicios contratados y valor añadido para usuarios finales, salvo que se indique lo contrario o el usuario se oponga o revoque su consentimiento.
 • Dar cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas, así como verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, incluía la prevención de fraude.
 • Cesión de datos a organismos y autoridades, siempre y cuando sean requeridos de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias.

Categorías de datos – ¿Qué datos tratamos?

Derivada de las finalidades antes mencionadas, en LAW OFFICE gestionamos las siguientes categorías de datos:

 • Datos identificativos
 • Metadatos de comunicaciones electrónicas
 • Datos de información comercial. En caso de que el usuario facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de estos y se compromete a trasladarle la información contenida en esta cláusula, eximiendo a LAW OFFICE de cualquier responsabilidad en este sentido.
 • No obstante, LAW OFFICE podrá llevar a cabo las verificaciones para constatar este hecho, adoptando las medidas de diligencia debida que correspondan, conforme a la normativa de protección de datos.

Legitimación – ¿cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?

El tratamiento de datos cuyo fin es el envío de boletines periódicos (newslettering) sobre servicios, eventos y noticias relacionadas con nuestra actividad profesional se basa en el consentimiento del interesado, solicitado expresamente para llevar a cabo dichos tratamientos, de acuerdo con la normativa vigente.
Además, la legitimación para el tratamiento de los datos relacionados con ofertas o colaboraciones se basan en el consentimiento del usuario que remite sus datos, que puede retirar en cualquier momento, si bien ello puede afectar a la posible comunicación de forma fluida y obstrucción de procesos que desea realizar.
Por último, los datos se podrán utilizar para dar cumplimiento a las obligaciones legales aplicables a LAW OFFICE

Plazo de Conservación de los Datos – ¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?

LAW OFFICE conservará los datos personales de los usuarios únicamente durante el tiempo necesario para la realización de las finalidades para las que fueron recogidos, mientras no revoque los consentimientos otorgados. Posteriormente, en caso de ser necesario, mantendrá la información bloqueada durante los plazos legalmente establecidos.

Destinatarios ¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?

Tus datos podrán ser accedidos por aquellos proveedores que prestan servicios a LAW OFFICE, tales como servicios de alojamiento, herramientas de marketing y sistemas de contenido u otros profesionales, cuando dicha comunicación sea necesaria normativamente, o para la ejecución de los servicios contratados.

LAW OFFICE, ha suscrito los correspondientes contratos de encargo de tratamiento con cada uno de los proveedores que prestan servicios a LAW OFFICE, con el objetivo de garantizar que dichos proveedores tratarán tus datos de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

También podrán ser cedidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los casos que exista una obligación legal.

Bancos y entidades financieras, para el cobro de los servicios.
Administraciones públicas con competencia en los sectores de actividad, cuando así lo establezca la normativa vigente.

Seguridad de la Información – ¿Qué medidas de seguridad implantamos para cuidar sus datos?

Para proteger las diferentes tipologías de datos reflejados en esta política de privacidad llevará a cabo las medidas de seguridad técnicas necesarias para evitar su pérdida, manipulación, difusión o alteración.

 • Encriptación de las comunicaciones entre el dispositivo del usuario y los servidores de LAW OFFICE
 • Encriptación de la información en los propios servidores de LAW OFFICE
 • Otras medidas que eviten el acceso a los datos del usuario por parte de terceros.
 • En aquellos casos en los que LAW OFFICE cuente con prestadores de servicio para el mantenimiento de la plataforma que se encuentren fuera de la Unión Europea, estas trasferencias internacionales se hayan regularizadas atendiendo al compromiso de LAW OFFICE con la protección, integridad y seguridad de los datos personales de los usuarios.

Derechos – ¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos y cómo puedes ejercerlos?

Tienes derecho a obtener confirmación sobre si en LAW OFFICE estamos tratando datos personales que te conciernan, o no.
Asimismo, tienes derecho a acceder a tus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, podrás solicitar la limitación del tratamiento de tus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación particular, podrás oponerte al tratamiento de tus datos. LAW OFFICE dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, puedes ejercer el derecho a la portabilidad de los datos, así como retirar los consentimientos facilitados en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Si deseas hacer uso de cualquiera de tus derechos puede dirigirse a lawoffice@lawoffice.com.es.

Por último, te informamos que puedes dirigirte ante la Agencia Española de Protección de Datos y demás organismos públicos competentes para cualquier reclamación derivada del tratamiento de tus datos personales.

Modificación de la política de privacidad

LAW OFFICE podrá modificar la presente Política de Privacidad en cualquier momento, siendo publicadas las sucesivas versiones en el Sitio Web. En cualquier caso, LAW OFFICE comunicará con previo aviso las modificaciones de la presente política que afecten a los usuarios a fin de que puedan aceptar las mismas.

La presente Política de Privacidad se encuentra actualizada a fecha 27/12/2018 LAW OFFICE (España). Reservados todos los derechos.

Si lo deseas también puedes consultar nuestra Política de Cookies

[:en]

PRIVACIDAD

Responsable – ¿quién es el responsable del tratamiento de los datos?

Identidad: LAW OFFICE
Domicilio social: C/Pablo Picasso, 1 local 6
CIF: 79102278B
Teléfono: 655620356
Correo Electrónico: lawoffice@lawoffice.com.es
Contacto: Amparo Pastor Albaladejo
Nombre del dominio: https://www.lawoffice.com.es

Finalidades – ¿con qué finalidades tratamos tus datos?

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 General de Protección de Datos, te informamos de que trataremos los datos que nos facilitas para:

 • Gestionar la contratación de servicios que realice a través de la Plataforma, así como la facturación y entrega correspondiente.
 • Remitir periódicamente comunicaciones sobre servicios, eventos y noticias relacionadas con las actividades desarrolladas por LAW OFFICE, por cualquier medio (teléfono, correo postal o email), salvo que se indique lo contrario o el usuario se oponga o revoque su consentimiento.
 • Remitir información comercial y / o promocional relacionada con el sector de servicios contratados y valor añadido para usuarios finales, salvo que se indique lo contrario o el usuario se oponga o revoque su consentimiento.
 • Dar cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas, así como verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, incluía la prevención de fraude.
 • Cesión de datos a organismos y autoridades, siempre y cuando sean requeridos de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias.

Categorías de datos – ¿Qué datos tratamos?

Derivada de las finalidades antes mencionadas, en LAW OFFICE gestionamos las siguientes categorías de datos:

 • Datos identificativos
 • Metadatos de comunicaciones electrónicas
 • Datos de información comercial. En caso de que el usuario facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de estos y se compromete a trasladarle la información contenida en esta cláusula, eximiendo a LAW OFFICE de cualquier responsabilidad en este sentido.
 • No obstante, LAW OFFICE podrá llevar a cabo las verificaciones para constatar este hecho, adoptando las medidas de diligencia debida que correspondan, conforme a la normativa de protección de datos.

Legitimación – ¿cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?

El tratamiento de datos cuyo fin es el envío de boletines periódicos (newslettering) sobre servicios, eventos y noticias relacionadas con nuestra actividad profesional se basa en el consentimiento del interesado, solicitado expresamente para llevar a cabo dichos tratamientos, de acuerdo con la normativa vigente.
Además, la legitimación para el tratamiento de los datos relacionados con ofertas o colaboraciones se basan en el consentimiento del usuario que remite sus datos, que puede retirar en cualquier momento, si bien ello puede afectar a la posible comunicación de forma fluida y obstrucción de procesos que desea realizar.
Por último, los datos se podrán utilizar para dar cumplimiento a las obligaciones legales aplicables a LAW OFFICE

Plazo de Conservación de los Datos – ¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?

LAW OFFICE conservará los datos personales de los usuarios únicamente durante el tiempo necesario para la realización de las finalidades para las que fueron recogidos, mientras no revoque los consentimientos otorgados. Posteriormente, en caso de ser necesario, mantendrá la información bloqueada durante los plazos legalmente establecidos.

Destinatarios ¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?

Tus datos podrán ser accedidos por aquellos proveedores que prestan servicios a LAW OFFICE, tales como servicios de alojamiento, herramientas de marketing y sistemas de contenido u otros profesionales, cuando dicha comunicación sea necesaria normativamente, o para la ejecución de los servicios contratados.

LAW OFFICE, ha suscrito los correspondientes contratos de encargo de tratamiento con cada uno de los proveedores que prestan servicios a LAW OFFICE, con el objetivo de garantizar que dichos proveedores tratarán tus datos de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

También podrán ser cedidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los casos que exista una obligación legal.

Bancos y entidades financieras, para el cobro de los servicios.
Administraciones públicas con competencia en los sectores de actividad, cuando así lo establezca la normativa vigente.

Seguridad de la Información – ¿Qué medidas de seguridad implantamos para cuidar sus datos?

Para proteger las diferentes tipologías de datos reflejados en esta política de privacidad llevará a cabo las medidas de seguridad técnicas necesarias para evitar su pérdida, manipulación, difusión o alteración.

 • Encriptación de las comunicaciones entre el dispositivo del usuario y los servidores de LAW OFFICE
 • Encriptación de la información en los propios servidores de LAW OFFICE
 • Otras medidas que eviten el acceso a los datos del usuario por parte de terceros.
 • En aquellos casos en los que LAW OFFICE cuente con prestadores de servicio para el mantenimiento de la plataforma que se encuentren fuera de la Unión Europea, estas trasferencias internacionales se hayan regularizadas atendiendo al compromiso de LAW OFFICE con la protección, integridad y seguridad de los datos personales de los usuarios.

Derechos – ¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos y cómo puedes ejercerlos?

Tienes derecho a obtener confirmación sobre si en LAW OFFICE estamos tratando datos personales que te conciernan, o no.
Asimismo, tienes derecho a acceder a tus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, podrás solicitar la limitación del tratamiento de tus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación particular, podrás oponerte al tratamiento de tus datos. LAW OFFICE dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, puedes ejercer el derecho a la portabilidad de los datos, así como retirar los consentimientos facilitados en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Si deseas hacer uso de cualquiera de tus derechos puede dirigirse a lawoffice@lawoffice.com.es.

Por último, te informamos que puedes dirigirte ante la Agencia Española de Protección de Datos y demás organismos públicos competentes para cualquier reclamación derivada del tratamiento de tus datos personales.

Modificación de la política de privacidad

LAW OFFICE podrá modificar la presente Política de Privacidad en cualquier momento, siendo publicadas las sucesivas versiones en el Sitio Web. En cualquier caso, LAW OFFICE comunicará con previo aviso las modificaciones de la presente política que afecten a los usuarios a fin de que puedan aceptar las mismas.

La presente Política de Privacidad se encuentra actualizada a fecha 27/12/2018 LAW OFFICE (España). Reservados todos los derechos.

Si lo deseas también puedes consultar nuestra Política de Cookies

[:es]

PRIVACIDAD

Responsable – ¿quién es el responsable del tratamiento de los datos?

Identidad: LAW OFFICE
Domicilio social: C/Pablo Picasso, 1 local 6
CIF: 79102278B
Teléfono: 655620356
Correo Electrónico: lawoffice@lawoffice.com.es
Contacto: Amparo Pastor Albaladejo
Nombre del dominio: https://www.lawoffice.com.es

Finalidades – ¿con qué finalidades tratamos tus datos?

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 General de Protección de Datos, te informamos de que trataremos los datos que nos facilitas para:

 • Gestionar la contratación de servicios que realice a través de la Plataforma, así como la facturación y entrega correspondiente.
 • Remitir periódicamente comunicaciones sobre servicios, eventos y noticias relacionadas con las actividades desarrolladas por LAW OFFICE, por cualquier medio (teléfono, correo postal o email), salvo que se indique lo contrario o el usuario se oponga o revoque su consentimiento.
 • Remitir información comercial y / o promocional relacionada con el sector de servicios contratados y valor añadido para usuarios finales, salvo que se indique lo contrario o el usuario se oponga o revoque su consentimiento.
 • Dar cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas, así como verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, incluía la prevención de fraude.
 • Cesión de datos a organismos y autoridades, siempre y cuando sean requeridos de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias.

Categorías de datos – ¿Qué datos tratamos?

Derivada de las finalidades antes mencionadas, en LAW OFFICE gestionamos las siguientes categorías de datos:

 • Datos identificativos
 • Metadatos de comunicaciones electrónicas
 • Datos de información comercial. En caso de que el usuario facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de estos y se compromete a trasladarle la información contenida en esta cláusula, eximiendo a LAW OFFICE de cualquier responsabilidad en este sentido.
 • No obstante, LAW OFFICE podrá llevar a cabo las verificaciones para constatar este hecho, adoptando las medidas de diligencia debida que correspondan, conforme a la normativa de protección de datos.

Legitimación – ¿cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?

El tratamiento de datos cuyo fin es el envío de boletines periódicos (newslettering) sobre servicios, eventos y noticias relacionadas con nuestra actividad profesional se basa en el consentimiento del interesado, solicitado expresamente para llevar a cabo dichos tratamientos, de acuerdo con la normativa vigente.
Además, la legitimación para el tratamiento de los datos relacionados con ofertas o colaboraciones se basan en el consentimiento del usuario que remite sus datos, que puede retirar en cualquier momento, si bien ello puede afectar a la posible comunicación de forma fluida y obstrucción de procesos que desea realizar.
Por último, los datos se podrán utilizar para dar cumplimiento a las obligaciones legales aplicables a LAW OFFICE

Plazo de Conservación de los Datos – ¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?

LAW OFFICE conservará los datos personales de los usuarios únicamente durante el tiempo necesario para la realización de las finalidades para las que fueron recogidos, mientras no revoque los consentimientos otorgados. Posteriormente, en caso de ser necesario, mantendrá la información bloqueada durante los plazos legalmente establecidos.

Destinatarios ¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?

Tus datos podrán ser accedidos por aquellos proveedores que prestan servicios a LAW OFFICE, tales como servicios de alojamiento, herramientas de marketing y sistemas de contenido u otros profesionales, cuando dicha comunicación sea necesaria normativamente, o para la ejecución de los servicios contratados.

LAW OFFICE, ha suscrito los correspondientes contratos de encargo de tratamiento con cada uno de los proveedores que prestan servicios a LAW OFFICE, con el objetivo de garantizar que dichos proveedores tratarán tus datos de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

También podrán ser cedidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los casos que exista una obligación legal.

Bancos y entidades financieras, para el cobro de los servicios.
Administraciones públicas con competencia en los sectores de actividad, cuando así lo establezca la normativa vigente.

Seguridad de la Información – ¿Qué medidas de seguridad implantamos para cuidar sus datos?

Para proteger las diferentes tipologías de datos reflejados en esta política de privacidad llevará a cabo las medidas de seguridad técnicas necesarias para evitar su pérdida, manipulación, difusión o alteración.

 • Encriptación de las comunicaciones entre el dispositivo del usuario y los servidores de LAW OFFICE
 • Encriptación de la información en los propios servidores de LAW OFFICE
 • Otras medidas que eviten el acceso a los datos del usuario por parte de terceros.
 • En aquellos casos en los que LAW OFFICE cuente con prestadores de servicio para el mantenimiento de la plataforma que se encuentren fuera de la Unión Europea, estas trasferencias internacionales se hayan regularizadas atendiendo al compromiso de LAW OFFICE con la protección, integridad y seguridad de los datos personales de los usuarios.

Derechos – ¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos y cómo puedes ejercerlos?

Tienes derecho a obtener confirmación sobre si en LAW OFFICE estamos tratando datos personales que te conciernan, o no.
Asimismo, tienes derecho a acceder a tus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, podrás solicitar la limitación del tratamiento de tus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación particular, podrás oponerte al tratamiento de tus datos. LAW OFFICE dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, puedes ejercer el derecho a la portabilidad de los datos, así como retirar los consentimientos facilitados en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Si deseas hacer uso de cualquiera de tus derechos puede dirigirse a lawoffice@lawoffice.com.es.

Por último, te informamos que puedes dirigirte ante la Agencia Española de Protección de Datos y demás organismos públicos competentes para cualquier reclamación derivada del tratamiento de tus datos personales.

Modificación de la política de privacidad

LAW OFFICE podrá modificar la presente Política de Privacidad en cualquier momento, siendo publicadas las sucesivas versiones en el Sitio Web. En cualquier caso, LAW OFFICE comunicará con previo aviso las modificaciones de la presente política que afecten a los usuarios a fin de que puedan aceptar las mismas.

La presente Política de Privacidad se encuentra actualizada a fecha 27/12/2018 LAW OFFICE (España). Reservados todos los derechos.

Si lo deseas también puedes consultar nuestra Política de Cookies

[:fr]

PRIVACIDAD

Responsable – ¿quién es el responsable del tratamiento de los datos?

Identidad: LAW OFFICE
Domicilio social: C/Pablo Picasso, 1 local 6
CIF: 79102278B
Teléfono: 655620356
Correo Electrónico: lawoffice@lawoffice.com.es
Contacto: Amparo Pastor Albaladejo
Nombre del dominio: https://www.lawoffice.com.es

Finalidades – ¿con qué finalidades tratamos tus datos?

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 General de Protección de Datos, te informamos de que trataremos los datos que nos facilitas para:

 • Gestionar la contratación de servicios que realice a través de la Plataforma, así como la facturación y entrega correspondiente.
 • Remitir periódicamente comunicaciones sobre servicios, eventos y noticias relacionadas con las actividades desarrolladas por LAW OFFICE, por cualquier medio (teléfono, correo postal o email), salvo que se indique lo contrario o el usuario se oponga o revoque su consentimiento.
 • Remitir información comercial y / o promocional relacionada con el sector de servicios contratados y valor añadido para usuarios finales, salvo que se indique lo contrario o el usuario se oponga o revoque su consentimiento.
 • Dar cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas, así como verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, incluía la prevención de fraude.
 • Cesión de datos a organismos y autoridades, siempre y cuando sean requeridos de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias.

Categorías de datos – ¿Qué datos tratamos?

Derivada de las finalidades antes mencionadas, en LAW OFFICE gestionamos las siguientes categorías de datos:

 • Datos identificativos
 • Metadatos de comunicaciones electrónicas
 • Datos de información comercial. En caso de que el usuario facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de estos y se compromete a trasladarle la información contenida en esta cláusula, eximiendo a LAW OFFICE de cualquier responsabilidad en este sentido.
 • No obstante, LAW OFFICE podrá llevar a cabo las verificaciones para constatar este hecho, adoptando las medidas de diligencia debida que correspondan, conforme a la normativa de protección de datos.

Legitimación – ¿cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?

El tratamiento de datos cuyo fin es el envío de boletines periódicos (newslettering) sobre servicios, eventos y noticias relacionadas con nuestra actividad profesional se basa en el consentimiento del interesado, solicitado expresamente para llevar a cabo dichos tratamientos, de acuerdo con la normativa vigente.
Además, la legitimación para el tratamiento de los datos relacionados con ofertas o colaboraciones se basan en el consentimiento del usuario que remite sus datos, que puede retirar en cualquier momento, si bien ello puede afectar a la posible comunicación de forma fluida y obstrucción de procesos que desea realizar.
Por último, los datos se podrán utilizar para dar cumplimiento a las obligaciones legales aplicables a LAW OFFICE

Plazo de Conservación de los Datos – ¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?

LAW OFFICE conservará los datos personales de los usuarios únicamente durante el tiempo necesario para la realización de las finalidades para las que fueron recogidos, mientras no revoque los consentimientos otorgados. Posteriormente, en caso de ser necesario, mantendrá la información bloqueada durante los plazos legalmente establecidos.

Destinatarios ¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?

Tus datos podrán ser accedidos por aquellos proveedores que prestan servicios a LAW OFFICE, tales como servicios de alojamiento, herramientas de marketing y sistemas de contenido u otros profesionales, cuando dicha comunicación sea necesaria normativamente, o para la ejecución de los servicios contratados.

LAW OFFICE, ha suscrito los correspondientes contratos de encargo de tratamiento con cada uno de los proveedores que prestan servicios a LAW OFFICE, con el objetivo de garantizar que dichos proveedores tratarán tus datos de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

También podrán ser cedidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los casos que exista una obligación legal.

Bancos y entidades financieras, para el cobro de los servicios.
Administraciones públicas con competencia en los sectores de actividad, cuando así lo establezca la normativa vigente.

Seguridad de la Información – ¿Qué medidas de seguridad implantamos para cuidar sus datos?

Para proteger las diferentes tipologías de datos reflejados en esta política de privacidad llevará a cabo las medidas de seguridad técnicas necesarias para evitar su pérdida, manipulación, difusión o alteración.

 • Encriptación de las comunicaciones entre el dispositivo del usuario y los servidores de LAW OFFICE
 • Encriptación de la información en los propios servidores de LAW OFFICE
 • Otras medidas que eviten el acceso a los datos del usuario por parte de terceros.
 • En aquellos casos en los que LAW OFFICE cuente con prestadores de servicio para el mantenimiento de la plataforma que se encuentren fuera de la Unión Europea, estas trasferencias internacionales se hayan regularizadas atendiendo al compromiso de LAW OFFICE con la protección, integridad y seguridad de los datos personales de los usuarios.

Derechos – ¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos y cómo puedes ejercerlos?

Tienes derecho a obtener confirmación sobre si en LAW OFFICE estamos tratando datos personales que te conciernan, o no.
Asimismo, tienes derecho a acceder a tus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, podrás solicitar la limitación del tratamiento de tus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación particular, podrás oponerte al tratamiento de tus datos. LAW OFFICE dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, puedes ejercer el derecho a la portabilidad de los datos, así como retirar los consentimientos facilitados en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Si deseas hacer uso de cualquiera de tus derechos puede dirigirse a lawoffice@lawoffice.com.es.

Por último, te informamos que puedes dirigirte ante la Agencia Española de Protección de Datos y demás organismos públicos competentes para cualquier reclamación derivada del tratamiento de tus datos personales.

Modificación de la política de privacidad

LAW OFFICE podrá modificar la presente Política de Privacidad en cualquier momento, siendo publicadas las sucesivas versiones en el Sitio Web. En cualquier caso, LAW OFFICE comunicará con previo aviso las modificaciones de la presente política que afecten a los usuarios a fin de que puedan aceptar las mismas.

La presente Política de Privacidad se encuentra actualizada a fecha 27/12/2018 LAW OFFICE (España). Reservados todos los derechos.

Si lo deseas también puedes consultar nuestra Política de Cookies

[:de]

PRIVACIDAD

Responsable – ¿quién es el responsable del tratamiento de los datos?

Identidad: LAW OFFICE
Domicilio social: C/Pablo Picasso, 1 local 6
CIF: 79102278B
Teléfono: 655620356
Correo Electrónico: lawoffice@lawoffice.com.es
Contacto: Amparo Pastor Albaladejo
Nombre del dominio: https://www.lawoffice.com.es

Finalidades – ¿con qué finalidades tratamos tus datos?

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 General de Protección de Datos, te informamos de que trataremos los datos que nos facilitas para:

 • Gestionar la contratación de servicios que realice a través de la Plataforma, así como la facturación y entrega correspondiente.
 • Remitir periódicamente comunicaciones sobre servicios, eventos y noticias relacionadas con las actividades desarrolladas por LAW OFFICE, por cualquier medio (teléfono, correo postal o email), salvo que se indique lo contrario o el usuario se oponga o revoque su consentimiento.
 • Remitir información comercial y / o promocional relacionada con el sector de servicios contratados y valor añadido para usuarios finales, salvo que se indique lo contrario o el usuario se oponga o revoque su consentimiento.
 • Dar cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas, así como verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, incluía la prevención de fraude.
 • Cesión de datos a organismos y autoridades, siempre y cuando sean requeridos de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias.

Categorías de datos – ¿Qué datos tratamos?

Derivada de las finalidades antes mencionadas, en LAW OFFICE gestionamos las siguientes categorías de datos:

 • Datos identificativos
 • Metadatos de comunicaciones electrónicas
 • Datos de información comercial. En caso de que el usuario facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de estos y se compromete a trasladarle la información contenida en esta cláusula, eximiendo a LAW OFFICE de cualquier responsabilidad en este sentido.
 • No obstante, LAW OFFICE podrá llevar a cabo las verificaciones para constatar este hecho, adoptando las medidas de diligencia debida que correspondan, conforme a la normativa de protección de datos.

Legitimación – ¿cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?

El tratamiento de datos cuyo fin es el envío de boletines periódicos (newslettering) sobre servicios, eventos y noticias relacionadas con nuestra actividad profesional se basa en el consentimiento del interesado, solicitado expresamente para llevar a cabo dichos tratamientos, de acuerdo con la normativa vigente.
Además, la legitimación para el tratamiento de los datos relacionados con ofertas o colaboraciones se basan en el consentimiento del usuario que remite sus datos, que puede retirar en cualquier momento, si bien ello puede afectar a la posible comunicación de forma fluida y obstrucción de procesos que desea realizar.
Por último, los datos se podrán utilizar para dar cumplimiento a las obligaciones legales aplicables a LAW OFFICE

Plazo de Conservación de los Datos – ¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?

LAW OFFICE conservará los datos personales de los usuarios únicamente durante el tiempo necesario para la realización de las finalidades para las que fueron recogidos, mientras no revoque los consentimientos otorgados. Posteriormente, en caso de ser necesario, mantendrá la información bloqueada durante los plazos legalmente establecidos.

Destinatarios ¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?

Tus datos podrán ser accedidos por aquellos proveedores que prestan servicios a LAW OFFICE, tales como servicios de alojamiento, herramientas de marketing y sistemas de contenido u otros profesionales, cuando dicha comunicación sea necesaria normativamente, o para la ejecución de los servicios contratados.

LAW OFFICE, ha suscrito los correspondientes contratos de encargo de tratamiento con cada uno de los proveedores que prestan servicios a LAW OFFICE, con el objetivo de garantizar que dichos proveedores tratarán tus datos de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

También podrán ser cedidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los casos que exista una obligación legal.

Bancos y entidades financieras, para el cobro de los servicios.
Administraciones públicas con competencia en los sectores de actividad, cuando así lo establezca la normativa vigente.

Seguridad de la Información – ¿Qué medidas de seguridad implantamos para cuidar sus datos?

Para proteger las diferentes tipologías de datos reflejados en esta política de privacidad llevará a cabo las medidas de seguridad técnicas necesarias para evitar su pérdida, manipulación, difusión o alteración.

 • Encriptación de las comunicaciones entre el dispositivo del usuario y los servidores de LAW OFFICE
 • Encriptación de la información en los propios servidores de LAW OFFICE
 • Otras medidas que eviten el acceso a los datos del usuario por parte de terceros.
 • En aquellos casos en los que LAW OFFICE cuente con prestadores de servicio para el mantenimiento de la plataforma que se encuentren fuera de la Unión Europea, estas trasferencias internacionales se hayan regularizadas atendiendo al compromiso de LAW OFFICE con la protección, integridad y seguridad de los datos personales de los usuarios.

Derechos – ¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos y cómo puedes ejercerlos?

Tienes derecho a obtener confirmación sobre si en LAW OFFICE estamos tratando datos personales que te conciernan, o no.
Asimismo, tienes derecho a acceder a tus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, podrás solicitar la limitación del tratamiento de tus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación particular, podrás oponerte al tratamiento de tus datos. LAW OFFICE dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, puedes ejercer el derecho a la portabilidad de los datos, así como retirar los consentimientos facilitados en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Si deseas hacer uso de cualquiera de tus derechos puede dirigirse a lawoffice@lawoffice.com.es.

Por último, te informamos que puedes dirigirte ante la Agencia Española de Protección de Datos y demás organismos públicos competentes para cualquier reclamación derivada del tratamiento de tus datos personales.

Modificación de la política de privacidad

LAW OFFICE podrá modificar la presente Política de Privacidad en cualquier momento, siendo publicadas las sucesivas versiones en el Sitio Web. En cualquier caso, LAW OFFICE comunicará con previo aviso las modificaciones de la presente política que afecten a los usuarios a fin de que puedan aceptar las mismas.

La presente Política de Privacidad se encuentra actualizada a fecha 27/12/2018 LAW OFFICE (España). Reservados todos los derechos.

Si lo deseas también puedes consultar nuestra Política de Cookies

[:nl]

PRIVACIDAD

Responsable – ¿quién es el responsable del tratamiento de los datos?

Identidad: LAW OFFICE
Domicilio social: C/Pablo Picasso, 1 local 6
CIF: 79102278B
Teléfono: 655620356
Correo Electrónico: lawoffice@lawoffice.com.es
Contacto: Amparo Pastor Albaladejo
Nombre del dominio: https://www.lawoffice.com.es

Finalidades – ¿con qué finalidades tratamos tus datos?

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 General de Protección de Datos, te informamos de que trataremos los datos que nos facilitas para:

 • Gestionar la contratación de servicios que realice a través de la Plataforma, así como la facturación y entrega correspondiente.
 • Remitir periódicamente comunicaciones sobre servicios, eventos y noticias relacionadas con las actividades desarrolladas por LAW OFFICE, por cualquier medio (teléfono, correo postal o email), salvo que se indique lo contrario o el usuario se oponga o revoque su consentimiento.
 • Remitir información comercial y / o promocional relacionada con el sector de servicios contratados y valor añadido para usuarios finales, salvo que se indique lo contrario o el usuario se oponga o revoque su consentimiento.
 • Dar cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas, así como verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, incluía la prevención de fraude.
 • Cesión de datos a organismos y autoridades, siempre y cuando sean requeridos de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias.

Categorías de datos – ¿Qué datos tratamos?

Derivada de las finalidades antes mencionadas, en LAW OFFICE gestionamos las siguientes categorías de datos:

 • Datos identificativos
 • Metadatos de comunicaciones electrónicas
 • Datos de información comercial. En caso de que el usuario facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de estos y se compromete a trasladarle la información contenida en esta cláusula, eximiendo a LAW OFFICE de cualquier responsabilidad en este sentido.
 • No obstante, LAW OFFICE podrá llevar a cabo las verificaciones para constatar este hecho, adoptando las medidas de diligencia debida que correspondan, conforme a la normativa de protección de datos.

Legitimación – ¿cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?

El tratamiento de datos cuyo fin es el envío de boletines periódicos (newslettering) sobre servicios, eventos y noticias relacionadas con nuestra actividad profesional se basa en el consentimiento del interesado, solicitado expresamente para llevar a cabo dichos tratamientos, de acuerdo con la normativa vigente.
Además, la legitimación para el tratamiento de los datos relacionados con ofertas o colaboraciones se basan en el consentimiento del usuario que remite sus datos, que puede retirar en cualquier momento, si bien ello puede afectar a la posible comunicación de forma fluida y obstrucción de procesos que desea realizar.
Por último, los datos se podrán utilizar para dar cumplimiento a las obligaciones legales aplicables a LAW OFFICE

Plazo de Conservación de los Datos – ¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?

LAW OFFICE conservará los datos personales de los usuarios únicamente durante el tiempo necesario para la realización de las finalidades para las que fueron recogidos, mientras no revoque los consentimientos otorgados. Posteriormente, en caso de ser necesario, mantendrá la información bloqueada durante los plazos legalmente establecidos.

Destinatarios ¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?

Tus datos podrán ser accedidos por aquellos proveedores que prestan servicios a LAW OFFICE, tales como servicios de alojamiento, herramientas de marketing y sistemas de contenido u otros profesionales, cuando dicha comunicación sea necesaria normativamente, o para la ejecución de los servicios contratados.

LAW OFFICE, ha suscrito los correspondientes contratos de encargo de tratamiento con cada uno de los proveedores que prestan servicios a LAW OFFICE, con el objetivo de garantizar que dichos proveedores tratarán tus datos de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

También podrán ser cedidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los casos que exista una obligación legal.

Bancos y entidades financieras, para el cobro de los servicios.
Administraciones públicas con competencia en los sectores de actividad, cuando así lo establezca la normativa vigente.

Seguridad de la Información – ¿Qué medidas de seguridad implantamos para cuidar sus datos?

Para proteger las diferentes tipologías de datos reflejados en esta política de privacidad llevará a cabo las medidas de seguridad técnicas necesarias para evitar su pérdida, manipulación, difusión o alteración.

 • Encriptación de las comunicaciones entre el dispositivo del usuario y los servidores de LAW OFFICE
 • Encriptación de la información en los propios servidores de LAW OFFICE
 • Otras medidas que eviten el acceso a los datos del usuario por parte de terceros.
 • En aquellos casos en los que LAW OFFICE cuente con prestadores de servicio para el mantenimiento de la plataforma que se encuentren fuera de la Unión Europea, estas trasferencias internacionales se hayan regularizadas atendiendo al compromiso de LAW OFFICE con la protección, integridad y seguridad de los datos personales de los usuarios.

Derechos – ¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos y cómo puedes ejercerlos?

Tienes derecho a obtener confirmación sobre si en LAW OFFICE estamos tratando datos personales que te conciernan, o no.
Asimismo, tienes derecho a acceder a tus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, podrás solicitar la limitación del tratamiento de tus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación particular, podrás oponerte al tratamiento de tus datos. LAW OFFICE dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, puedes ejercer el derecho a la portabilidad de los datos, así como retirar los consentimientos facilitados en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Si deseas hacer uso de cualquiera de tus derechos puede dirigirse a lawoffice@lawoffice.com.es.

Por último, te informamos que puedes dirigirte ante la Agencia Española de Protección de Datos y demás organismos públicos competentes para cualquier reclamación derivada del tratamiento de tus datos personales.

Modificación de la política de privacidad

LAW OFFICE podrá modificar la presente Política de Privacidad en cualquier momento, siendo publicadas las sucesivas versiones en el Sitio Web. En cualquier caso, LAW OFFICE comunicará con previo aviso las modificaciones de la presente política que afecten a los usuarios a fin de que puedan aceptar las mismas.

La presente Política de Privacidad se encuentra actualizada a fecha 27/12/2018 LAW OFFICE (España). Reservados todos los derechos.

Si lo deseas también puedes consultar nuestra Política de Cookies

[:]

WhatsApp